วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556


หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

๑. ชื่อหลักสูตร
    
๑.๑ ภาษาไทย    : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
    
๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Elementary Education
๒. ชื่อปริญญา
    
๒.๑ ภาษาไทย
         
ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
         
ชื่อย่อ  : ศน.บ. (การประถมศึกษา)
    
๒.๒ ภาษาอังกฤษ
         
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Elementary Education)
         
ชื่อย่อ  : B.A. (Elementary Education)
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย